IMG-LOGOدسته‌بندی پستها

حسابداری مدیریت چیست؟

(ارسال شده توسط: مدیریت)
  • 2589

حسابداری مدیریت چیست؟

حسابداری مدیریت را می توان فرایند شناسایی، اندازه گیری، گردآوری، تهیه، تفسیر و انتقال آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی تعریف کرد که توسط مدیریت به منظور برنامه‌ریزی، کنترل و ارزیابی عملیات در داخل یک واحد اقتصادی، یعنی، حصول اطمینان از بهره‌برداری مناسب از منابع و در جهت پاسخگویی مناسب در قبال این بهره‌برداری، مورد استفاده قرار میگیرد. در حسابداری مدیریت، با تاکید بر استفاده کنندگان درون سازمانی، اطلاعاتی اندازه گیری و گزارش می‌شود که مدیران سطوح مختلف واحد اقتصادی را در اجرای هدفهای تدوین شده برای واحد مورد نظر  یاری دهد.

 

 

حسابداری مدیریت

 

حسابداری مدیریت در جهت مقاصد داخلی سازمانها و واحدهای انتفاعی خدمت می کند و بر خلاف حسابداری مالی که از طریق اصول و ضوابطی مشخص و از پیش تعیین شده با محدودیت مواجه است، از یک رشته قواعد ثابت وغیر قابل تغییر تشکیل نشده است.روشها و قواعد حسابداری مدیریت برای کمک به سازمان در جهت دستیابی به هدفهای مورد نظر ،از طریق تصمیم گیریهای مطلوب تدوین واتخاذ می‌شود. به همین دلیل، روشهای حسابداری مدیریت باید برای هر یک از سازمانها متناسب با اوضاع واحوالی که دارند، بکار گرفته شود.

علاوه بر این، برخی از مفاهیمی که در حسابداری مدیریت بکار گرفته می‌شود، ممکن است در حسابداری مالی کاربردی نداشته باشد. مثلاً در حسابداری مدیریت یکی از هزینه های موثر بر تصمیم گیریها، هزینه از دست دادن فرصت است که باید به گونه ای منطقی اندازه گیری و در تصمیم گیریهای مربوط لحاظ شود. در حالی که در حسابداری مالی ملحوظ داشتن این هزینه جایز نیست. در مجموع  حسابداران مدیریت این آزادی عمل را دارند که هر نوع اطلاعاتی را که مدیریت سودمند بداند، برای آنان فراهم کنند.

جوهره مدیریت، تصمیم گیری است و تصمیم گیری، ذاتاً با رویدادهای آتی سروکار دارد. به همین دلیل، حسابداری مدیریت بر خلاف حسابداری مالی که اساساً بر اطلاعات گذشته تمرکز دارد، عمدتاً فراهم کننده اطلاعاتی با ماهیت جاری و آتی است. علاوه بر این، اطلاعات حسابداری مدیریت برای آن که بتواند مدیران سطوح مختلف سازمان را در تصمیم گیریها ارزیابیها کمک کند، ناگزیر باید به شکل تفصیلی و در اسرع وقت در دسترس قرار گیرد.

نهایت این که اطلاعات حسابداری مدیریت هنگامی سودمند واقع می شود که مربوط ،صحیح، قابل اعتماد و در صورت بر آوردی بودن، بر رویه‌های صحیح بر آورد مبتنی باشد.